اقای ریس جمهور و ریس اجرایه متاسفم

اقای ریس جمهور و ریس اجرایه متاسفم : از ربودن ۳۱ نفر از هزاره ها در شاهراه کابل قندهار باگذشت ۷ روز آنهم برای اولین با این کیفیت وضعیت در کشور می گذرد ، ولی ریس جمهوری وریس اجراییه با وجود سه جلسه مه...

سکوت مرکبار رسانه ها

سکوت مرکبار رسانه ها -در این مورد  بجز از نشر خبر شان  -درد دیگر در این کشور است . هم اکنون در سراسر افغانستان بیش از ۱۴۰ رادیو، بیش از ۲۰ روزنامه فعال وصد ها سایت های خبری و ده ها مجله، ماهنامه ونشر...