««تیشه به ریشه !؟»» (۳)

««تیشه به ریشه !؟»» (۳) آیا میدانید «سبزوار» تاریخی در کجا موقعیت دارد؟ آیا «سبزواری» که در مسیر مشهد به تهران، در ایران کنونی قرار دارد، همان «سبزوار» تاریخی است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا، «سبزوار» کنونی...

««تیشه به ریشه !!؟؟»» (۱)

««تیشه به ریشه !!؟؟»» (۱) متأسفانه شرکت کنندگانی از «ساکنان غیرافغان» کشور بار نخست هنگام انعقاد «معاهده بن» با ندانم کاری های احمقانه تسری عنوان منفور «افغان» بر تمامی ساکنان کشور را به راحتی پذیرفت...