هزاره ها وتعقل

فیاض رفیقم نوشته که هیچ قومی مانند هزاره‌ها برای استحکام جمهوریت هزینه نکرده . قبولولی من می‌گویم هیچ قومی هم به اندازه همین هزاره ها از طرف جمهوریت قتل عام وتحقیر نشده است.اگر هزاره‌ها بر سر عقل آمد...

سخنی پوست‌کنده با حکومتی‌های هزاره!

مقدمه: حضور در ادارات دولتی حق همه و حق هزاره‌های حکومتی است، هزاره‌های حکومتی به اشتباه گمان می‌کنند که چوکی‌ها را برای آن‌ها صدقه داده‌اند و به همین دلیل باید برای دیگران چاپلوسی کنند و خود را منت‌...

حلقه مفقوده : ۳-در دو بحث گذشته عرض کردم اقوام تحت ستم نیازمند یگ حلقه...

با توجه با دو مقدمه در پاسخ باید عرض کنم که : این مطلب کلیدی ترین مطلب وسرنوشت ساز ترین نکته می باشد. اهمیت این نکته همان بس که پس از این همه فراز نشیب، هنوز هیچ گامی دراین خصوص برداشته نشده یا بهتر ...

حلقه مفقوده : ۲- درمیان این سه قوم سرنوشت ساز بظاهر مظلوم از لحاظ مردم...

ازبیک ها بیشترین همبستگی مردمی را دارد. ورابطه شان با رهبری شان رابطه محکم است. این همان نکته بود که خواب فاشیست ها اشفته کرده طرح ایشجی بازی دقیقا به دلیل همین نگرانی در میان ازبیک ها ایجاد شد. با ق...

حلقه مفقوده : ۱ – درد عجیبی است. درجنبش روشنایی هزاره ها علیه بی...

حلقه مفقوده : ۱ – درد عجیبی است. درجنبش روشنایی هزاره ها علیه بیعدالتی دولت فاشیستی به میان امدند، تاجیک ها وازبیک نظاره گر بودند. درجنبش رستاخیز تاجیک ها علیه سیاست های فاشیستی غنی قیام کردند....