اعلامیه مطبوعاتی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی-بامیان...

بنام خداوندگار درهم کوبنده ستمگران اعلامیه مطبوعاتی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی-بامیان تاریخ بشریت همواره تقابل دو جبهه ظلم و عدالت را در گوشه گوشه ای از برگهایش ثبت کرده است. افغانستان، اما این تق...