هشدار دانشجویان معترض به خود سوزی در مقابل وزارت تحصیلات...

دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه کابل، صبح دیروز ) سه شنبه، ۴ سرطان( با تجمع در مقابل پارلمان، با صدور قطعنام های خواهان تطبیق فیصل ههای هشتمین روز اعتصا بشان شدند. آ نها اعلام کردند که اگر مقا...

دانشجویان معترض دانشگاه کابل خواستار اجرایی شدن وعده‌های دولت شدند...

شماری از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل یک ماه پس از پاسخ مثبت دولت به خواست‎های آنها، خواستار اجرایی شدن وعده‎های دولت شده‎اند. این دانشجویان اعتصاب غذای هشت روز خود در اعتراض به “...

فقدان مدیریت رنج مضاعت

سلام دوستان می گویند به اشتر گفتند که کمی گردنت فکر کنم مشکل داره  اشتر خندیده گفت جان برادر دیگه کجایی ما درست است که این دفعه گردن ما درست باشد . قصه این مملکت هم همین است . با  وجود قبول کردن برحق...

امروز هم دانشگاه تعطیل بود

سلام دوستان در پی تحصن واعتصاب غذای دانشجویان  درنتبجه پذیرفتن درخواست های آنان ازسوی مسولین ، از همان آغاز شبکه مافیایی فاشیزم دست بکار شد تا حتی الامکان  جلوی نتیجه مثبت آن را بگیرد . در  این راستا...

از نیرنگ کاخی تا برچسب های خیابانی

جامعه افغانستانی یک جامعه چندین ملیتی است که در آن اقوام و فرهنگ های ( زبان، رسومات و عقاید)مختلف جا دارند و این امر باعث تعارض میان فرهنگ ها گردید و صاحبان فرهنگ نسبتا بزرگ همیشه در پی تحمیل فرهنگ خ...

پس از ۸ روز اعتصاب غذای دانشجویان در کابل اولین اقدام جنبش دانشجویی کش...

پس از ۸ روز اعتصاب غذای دانشجویان در کابل، اولین اقدام جنبش دانشجویی کشور به بار نشست . بی بی سی در این باره می نویسد : در هشتمین روز اعتصاب غذای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی کابل، مسئولان دولتی به...

اختاپوس فساد!

 سرسخن: تردیدی نیست که انسان وحشی، تاریک زی و بی تاریخ، زمانی پا به جهان متمدن و روشن گذاشه، تاریخساز شد، که برای نخستین بار با خط و کتابت آشنایی یافت. ارزش خط و کتابت برای آدمی به اندازه ای بود که م...

بیانیه انجمن دانشجویان افغانستانی دانشگاه های قزوین، در ارتباط با اعتص...

هوالعلیم دانشگاه ها و مراکز تحصیلات عالی در افغانستان تنها نقطه ی اتکاء ملتی هست که بیش از دوصد سال رنج تبعیض و بی عدالتی را کشیده و چهاردهه درآتش اشغال و جنگ سوخته است. ولی متا سفانه اکنون خلاف انتظ...