فراخوان مجمع‌عمومی خانه‌ی استادان، دانش‌جویان و دانش‌آموختگان جاغوری...

فراخوان مجمع‌عمومی خانه‌ی استادان، دانش‌جویان و دانش‌آموختگان جاغوری ……………. برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های استادان، دانش‌جویان و دانش‌آموختگان جاغوری در افغانستان و خارج...