اختلاف شدید میان سران تاجیک ها راجع به چگونگی نوع ساختار و نظام سیاسی ...

اختلاف شدید میان سران تاجیک ها راجع به چگونگی نوع ساختار و نظام سیاسی افغانستان ! بعد از تسلط طالبان به مثابه یک گروه تک قومی ، تک زبانی ، تک جنسیتی و تک مذهبی بالای مردم افغانستان بحث ساختار و چگونگ...

حلقه مفقوده : ۳-در دو بحث گذشته عرض کردم اقوام تحت ستم نیازمند یگ حلقه...

با توجه با دو مقدمه در پاسخ باید عرض کنم که : این مطلب کلیدی ترین مطلب وسرنوشت ساز ترین نکته می باشد. اهمیت این نکته همان بس که پس از این همه فراز نشیب، هنوز هیچ گامی دراین خصوص برداشته نشده یا بهتر ...

حلقه مفقوده : ۲- درمیان این سه قوم سرنوشت ساز بظاهر مظلوم از لحاظ مردم...

ازبیک ها بیشترین همبستگی مردمی را دارد. ورابطه شان با رهبری شان رابطه محکم است. این همان نکته بود که خواب فاشیست ها اشفته کرده طرح ایشجی بازی دقیقا به دلیل همین نگرانی در میان ازبیک ها ایجاد شد. با ق...

حلقه مفقوده : ۱ – درد عجیبی است. درجنبش روشنایی هزاره ها علیه بی...

حلقه مفقوده : ۱ – درد عجیبی است. درجنبش روشنایی هزاره ها علیه بیعدالتی دولت فاشیستی به میان امدند، تاجیک ها وازبیک نظاره گر بودند. درجنبش رستاخیز تاجیک ها علیه سیاست های فاشیستی غنی قیام کردند....