اطلاعیه مشترک شماره ۲ کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روش...

خانواده های معظم ۱۲ تن دیگر از شهدای جاوید جنبش روشنایی به حامیان مالی شان معرفی شدند. اطلاعیه مشترک شماره ۲ کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روشنایی به نام خداوند توانا و دادگر هموطنان ع...

اطلاعیه شماره ۱ مشترک کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روش...

اطلاعیه شماره ۱ مشترک کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روشنایی به نام خداوند توانا و دادگر هموطنان آگاه و عدالتخواه درود خدا بر شما باد. جنبش روشنایی با سپاس و تقدیر از حمایت های همه جانب...