اطلاعیه مشترک شماره ۲ کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روش...

خانواده های معظم ۱۲ تن دیگر از شهدای جاوید جنبش روشنایی به حامیان مالی شان معرفی شدند. اطلاعیه مشترک شماره ۲ کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روشنایی به نام خداوند توانا و دادگر هموطنان ع...

اعلامیه شماره ۳۵ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی...

خبر فوری اعلامیه شماره ۳۵ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بنام خداوند توانا و دادگر ملت عدالتخواه و آگاه افغانستان! همانطوری که در جریان هستید، شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در بیش از پنج ماه گذشته چند...

اطلاعیه شماره ۱ مشترک کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روش...

اطلاعیه شماره ۱ مشترک کمیته های مالی و امور خانواده های شهدای جنبش روشنایی به نام خداوند توانا و دادگر هموطنان آگاه و عدالتخواه درود خدا بر شما باد. جنبش روشنایی با سپاس و تقدیر از حمایت های همه جانب...

اعلامیه شماره ۳۴ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی...

اعلامیه شماره ۳۴ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی بنام خداوند توانا و دادگر ملت سرافراز و آگاه افغانستان! شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در روز چهلم شهدای روشنایی فاز جدیدی از مبارزات مدنی و عدالت خواهان...

اعلامیه ای شماره ۳۳ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی...

اعلامیه ای شماره ۳۳ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی به نام خداوند توانا و دادگر مردم آگاه و عدالت خواه کابل! جامعه ای اسلامی ما در حالی به پیشواز عید سعید قربان می رود که فضای جامعه متأثر از حوادث تلخ ...

اعلامیه شماره ۳۰ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در پیوند به حاکم شدن حک...

اعلامیه شماره ۳۰ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در پیوند به حاکم شدن حکومت نظامی در بامیان به نام خداوند توانا و دادگر مردم شریف و عدالتخواه! در آستانه فرا رسیدن چهلم شهدای جنبش روشنایی که هنوز خون پا...