نام تمام مردم ازین پس هزاره است

این داغ ، داغ تازه نسل هزاره نیست این اولین جنازه ای  نسل هزاره نیست از قلب رنج موج پی موج آمده از اوج درد فوج پی فوج آمده این خشم مردم است که با قهر می رود خون تبسم است که در شهر می رود بخت آور دلاو...