هزاره ها وخدمت صادقانه

جنرال علی جواد چنگیزی فرمانده ارتش پاکسهزاره ها وخدمت صادقانه

منشاء بی مهری بعض حلقات در حکومت پاکستان نسبت به هزاره ها

سابقه ی مردم هزاره در پاکستان به  قبل از موجودیت پاکستان فعلی بر می گرد که فرصت تشریح این در نوشتار نیست .  این قوم به دلیل نسل کشی وتصفیه قومی از طرف عبدالرحمان وایادی شان سالهایی سال است که از کشور وطن اصلی شان دست کشیده و در کشورهایی همسایه مثل ایران پاکستان ودیگر کشورها مسکن گزیدند .

کشورهای همسایه نیز بنا بر سیاست ها ومنافع شان از این قوم استقبال کرده وامروزه آنها در پاکستان بنام هزاره ودر ایران بنام خاوری زندگی میکند .

هزاره ها در کشور خودش در گذشته وتا الان ، متاسفانه سیاست عبدالرحمانی بر آنها طتبیق شده وبه دلیل رهبران بی کفایت ومعامله گر هنوز بار سیستماتیک تبیعض را به صورت وحشت ناک تر بر دوش آنها سنگینی کرده وتجربه می نماید .  این قوم به دلیل سرکوب وتصفیه قومی وتبعیض سیستماتیک نه تنها فرصت برایش شان داده نشده که همواره دولت از این که آنها با هزینه خود شان به بعضی فرصت های دست یافته نگران واظهار ناراختی خود را نتوانسته بروز ندهند . سخنان فاروق اعظم کوشه ای کوچکی از این اوضاع خفت بار در این کشور است .

هزاره های ایران نیز به دلیل شرایط خاص و نیز به دلیل سکونت شان در روستا ها  نتوانستند استعداد های خود را به نمایش بگزارند ولی در عین حال با توجه به افزایش  تعداد نفوس شان در شهر امروزه بسیار خوب ظاهر شدند ومصدر خدمات برای کشور خود بنام ایران هستند و صد خدا را شکر کارنامه خوبی در کشور خود به همراه دارد .

ولی هزاره های پاکستان از جهات متفاوت فرق می کند  واین فرق را می تواند در تمام زمینه ها دید .

از آن روزی که یک هزاره بنام پاکستانی خود را شناخت  هرانچه که در کشور خودش به نام تحقیر توهین تعصب  ویا خدای نخواسته القایی شهروند درجه چندم را که ندید بماند ، فرصت هایی خوبی این قوم به آن دست یافت که نام این قوم  را  برای همیشه در این کشور زنده کرده  است .mosa

با توجه به همین فرصت ها ، هزاره ها تا مرز بلند پایه ترین شخص اول مملکت پیش رفت  و جنرال موسی خان هزاره به عنوان  ریس ستاد ارتش پاکستان غربی ارتقایی رتبه پیدا کرد مدت در این پست ایفایی وظیفه نمود .

هزاره ها با توجه به نفوس شان کار نامه درخشان در این کشور دارند سهم خوبی با توحه به لیاقت شان در دوایر مختلف به خود اختصاص داده اند .

وجود هزاره ها هم برای پاکستان مایه دلگرمی  شد  هم برای خود هزاره ها پناه گاه قوی به حساب می اید . هزاره های کویته وکویته به عنوان پلی  ودروازه ای برای مهاجرت هزاره ها به جای جایی این کره خاکی قرار گرفت که امروز سرمایه کلان برای این قوم بحساب می اید .

نقش هزاره های کویته برای حیات سیاسی پاکستان وقومای خودش نیاز به توضیح ندارد این قلم فرصتی را برای کار در این نوشتار نمی بیند . انچه که در این نوشتار قابل بیان است خدمت صادقانه هزاره در کشورهایی است که به عنوان شهروند آنجا شناخته شده است .

هزاره ها با توجه بی مهری کشور خودش در کشور های دیگر که زمینه وفرصت های برایش داده شده بسیار صادقانه خدمت کرده است . چیزی که این قوم را متمایز از اقوام دیگر کرده :

۱- خدمات صادقه

۲ – عدم سواستفاده از این قوم به عنوان افراد تبهکار وانتحاری برای اهداف خاص .

بعضی تحلیلگران سیاسی معتقدند که شاید همین گذینه دوم است که این قوم در نظر بعضی زمام داران پاکستانی مورد بی مهری قرار گرفته است .

ولذا به دلیل فاشیست های پشتونی در بعض نهاد های این کشور تا حدودی این قوم در بعضی موارد به حال خود رها شده ومورد نسل کشی قرار گرفته است .

متهم اصلی سپاه صحابه وشورایی کویته وگروه حقانی است که حمایت حلقات را در داخل کشور با خود همراه دارد .

بعضی از افراد ذی نفوذ وبه دلیل عدم شناخت از هزاره ها انتظار داشتند که هزاره ها را نیزمثل بعضی اقوام دیگر بدون کدام مشکل  واسکت انتحاری به جان شان داده وهمراه با کلید بهشت وحوریان اماده انتظار ، سیاست خود را اعمال کنند .

ولی هزاره ها نه تنها سیاست هایی این چنینی را نمی پذیرند که با عملکرد های خود به آنها نشان داده است حتی زمینه طرح چنین درخواست را از آنها گرفته است تا چه رسد به اجرای کردن آنها .

این همان نکته ای است که چهره ای هزاره ها را نزد بسیاری از افکاری عمومی در پاکستان وجهان متمایز ساخته واین قوم را به عنوان قوم خدمت گذار صادقانه ومترقی وبروز می داند .102

جان نثاری مجیر جواد در راستای حفظ منافع کشورش علاوه بر اینکه کاری ستودنی است نمونه زنده ای ازخدمات صادقانه ومردانگی این مردم در کشورخودش می باشد .

متاسفم برای کسانی که قضایای به این سادگی را از درک شان عاجزند واز همه بد تر به یاوه گوی روی می اورند بدون اینکه درک از منافع هزاره ها داشته باشد .

حال چرا این مردم مجسمه ای خدمت مردانه وصادقانه شده است ریشه های ان را باید در آگاهی این مردم ونیز در ظلم های که بر این مردم در مملکت آبایی شان بکار رفته جستجو کرد .8

در کشور ابایی شان هزاران نوع تحقیر شده وامروزه به صورت سیستماتیک ادامه دارد . شهروند درچه چندم ، بینی پوجوق ، بی مهری در مراجعات به دوایر دولتی حتی تحقیر در دانشگاه ها واحساس ناامنی بغیر از مناطق مرکزی از نمونه زنده درحال حاضر است که مردم به آن روزهای اسفبارخود را شب می کند .

ولی در کشوردیکر نظیر پاکستان به طور کلی وسیستماتیک چنین چیزی را نمی بینم . هیچ گاه در دانشگاه پاکستان به عنوان هزاره توحین نشده بینی پوچوق گفته نشده تا چه رسد که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد  . ولی در دانشگاه مثل کابل کاری هر روز شان است  . کدام دانشجوی را سراغ دارید که توحین این چنین را روزمره ندیده باشد وشخصا ان را تجربه نکرده باشد .

واز سهم هزاره ها در کشور شان رویم سیاه است چیزی برایم گفتن ندارم . سهم هزاره ها  از دولت خلاصه در جیب پالوان وهزینه تجدید فراش ایشان شده  وما چیزی دیگر در این مملکت ندیده ایم هنوز این پول ناقابل زمینه تجدید فراش بعدی را نیز نتوانسته فرام کند تا چه رسید به چیز های دیگر .

این است که کارنامه هزاره ها در تمام کشور های جهان  کارنامه درخشان است  که هر انسانی منصف با وجود چنین اشخاصی  و ملتی مثل هزاره ها به خود می بالد وبه ان افتخار می کند .

با این توضیح ، نفهمی وکودنی  کسانی را  که – به جرم خدمات صادقانه و مردانه و انسانی ونه به صورت غیر انسانی در کشورخودش – تقبیح می کند به نمایش می گذارد .13417418_1787589418129955_4949917310792763636_n

این افراد از درک کوچک ترین مسایل عاجزند امروزه در بهسود و نیز در شمال کشور طرح پشتونیزه کردن وکوچ اجباری در هر دو مناطق  به سرعت در حال اجرا است  ولی این عده جنایت به این بزرگی را نمی بیند ولی یک افسر هزاره که برای کشورش براساس خدمات متقابل که کشورش برای انجام داده جان شان را فدا کرده به باد استهزا می گیرند .

هیچ کسی نیست که بگوید – گذشته ممکین است در کله پوکش چیزی نمانده باشد  – همین جنک دیروز روی چه مسایل اتفاق افتاده است . بر سری دیوار کشی برای ممانعت از ورود افراد غیر مجاز به در افغانستان . چیزی که افغانستان از پاکستان ان را می خواهند .

خط دیورند به عنوان مرزی رسمی از طرف ایادی پشتونی  در گذشته تعین شده  وهمه مرزها در خاور میانه مثل قرار داد الحزایر ایران عراق و بسیاری از قرار داد های دیکر خاور میانه روی همین مبنا بود است  کدام  آنها رسمیت ندارد که خط دیورند رسمی نباشد . این قوم یر اساس سیاست آپارتاید شان اقتضا ء می کند که علاوه برخط دیورند یک دیگر نیز از شمال جنوب هم نیاز است که برای همیشه از شری چنین خیمه شب بازی های مضحک رهایی یابیم .

وقتی افراد در جامغه پیدا می شود که قضایای به این روشنی را درک نمی کند در این موقع ادم حال دکتر شریعتی درک می کند و به یاد دعای ماندگار ایشان می افتد که :

خدایا!

به علمای ما مسئولیت

و به عوام ما علم

و به مومنان ما روشنایی

و به روشنفکران ما ایمان

و به متعصبین ما فهم

و به فهمیدگان ما تعصب

و به زنان ما شعور

و به مردان ما شرف

و به پیران ما آگاهی

و به جوانان ما اصالت

و به اساتید ما عقیده

و به دانشجویان ما نیز عقیده

و به خفتگان ما بیداری

و به دینداران ما دین

و به نویسندگان ما تعهد

و به هنرمندان ما درد

و به شاعران ما شعور

و به محققان ما هدف

و به نومیدان ما امید

و به ضعیفان ما نیرو

و به محافظه کاران ما گشتاخی

و به نشستگان ما قیام

و به راکدان ما تکان

و به مردگان ما حیات

و به کوران ما نگاه

و به خاموشان ما فریاد

و به مسلمانان ما قرآن

و به شیعیان ما علی(ع)

و به فرقه های ما وحدت

و به حسودان ما شفا

و به خودبینان ما انصاف

و به فحاشان ما ادب

و به مجاهدان ما صبر

و به مردم ما خودآگاهی

و به همه ملت ما همت، تصمیم و استعداد فداکاری

و شایستگی نجات و عزت

ببخش.

امین .

 پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*