هشدار دانشجویان معترض به خود سوزی در مقابل وزارت تحصیلات

http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/danishjoyank.jpgدانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه کابل، صبح دیروز ) سه شنبه، ۴ سرطان( با تجمع در مقابل
پارلمان، با صدور قطعنام های خواهان تطبیق فیصل ههای هشتمین روز اعتصا بشان شدند. آ نها اعلام کردند که
اگر مقامات مسئول به خواست ههای آنان توجه نکنند، ای نبار دست به اقدامات مدنی جدی تری خواهند زد. آ نها هشدار میدهند که در صورت ادامۀ این روند، اقدام به خودسوزی خواهند کرد.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/da3.jpg
دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه کابل چندی پیش در اعتراض به وجود تبعیض و فساد در این دانشکده
دست به تحصن و اعتصا ب غذایی زده بودند. در هشتمین روز این اعتصاب، حضورعبیدالله عبید، وزیر تحصیلات
عالی کشور، داکتر اسپنتا و پوهاند نعم تالله شهرانی در جمع دانشجویان و سپردن وعدۀ پذیرفت هشدن تمامی خواست ههای آنان باعث پایا نیافتن این اعتصاب شد. طبق وعدۀ آنان قرار شد آقای فاروق عبدالله، رییس دانشکدۀ علوم اجتماعی از سمت خود برکنار و استاد فیصل نیز از دانشکدۀ علوم اجتماعی به دانشکدۀ هنرها منتقل شود.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/da2.jpg

دانشجویان معترض، حضور رییس و استاد نامبرده را مانع اساسی آوردن اصلاحات در این دانشکده م یدانستند. چند روز پس از شکست هشدن اعتصاب، وزیر تحصیلات عالی برخلاف آ نچه که توافق کرده بود، اعلام کرد هیچ تغییری در کادر این دانشکده به وجود نیامده است. پس از گذشت نزدیک به یک ماه از اعتصاب دانشجویان، آ نها م یگویند که هی چیک از فیصل ههایی که در روز هشتم اعتصاب آنان صورت گرفته، عملی نشده و به جای آن مقامات با وار دکردن اتهامات گوناگون، قصد منحرف کردن اعتراض مدنی آنان را دارند.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/da4.jpg
دانشجویان معترض در قطعنامۀ خود نسبت به توهین های وارده توسط رییس دانشکده و استاد فیصل انتقاد کرده   و خواهان اثبات ادعاهای آنان شد هاند. این دانشجویان در مورد اتهام توهین به ثقافت اسلامی از سوی آنان نیز
واکنش نشان داده و آن را رد می کنند. در قطعنامۀ آنان آمده است که « این امر تهمت است و ما همه مسلمان
هستیم و معتقدیم که ثقافت اسلامی، چتر کلانی است که همۀ مذاهب را تحت پوشش قرار می دهد و ما نیز پایبند به اصول و ارز شهای والای اسلامی هستیم. ما هرگونه اهانت به ثقافت اسلامی را مغایر دین مقدس اسلام می دانیم و توهین کننده را مستحق مجازات. » این دانشجویان اتهام وابستگی به گرو هها و کشورهای بیگانه را نیز رد می کنند و می گویند که تنها به دنبال برآورد ه شدن خواستهای صنفی خود اند.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/dA5.jpg

آ نها مهمترین خواستۀ خود را آوردن اصلاحات در دانشکدۀ علوم اجتماعی عنوان می کنند و درخواست برکناری رییس و استاد فیصل را نیز گامی برای رسیدن به اصلاحات می دانند.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/da6.jpg
در نهایت، دانشجویان معترض یک بار دیگر بر تطبیق فیصله های صورت گرفته در روز هشتم اعتصاب شان
تأکید کردند و هشدار دادند که در صورت عدم تطبیق فیصله ها اقدام به خو دسوزی خواهند کرد.

در بند آخِر قطعنامۀ آنان آمده است: «در صورت عدم تطبیق فیصله های صورت گرفته به زودترین وقت، ما به حرکتهای مدنی در چهارچوب قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور ادامه می دهیم.http://jaghori2.persiangig.com/jaghori1/danishjoyan/da7.jpg
اگر به حرکتهای مدنی ما توجه نشود ، در آن صورت ما حاضر هستیم از راه های دیگر خواستهای صنفی خویش را مطالبه نماییم، از جمله اینکه ما محصلان اقدام به انفکاک تحصیلی خویش از دانشگاه نموده و در قدم بعدی دهنهای خویش را دوخته و تعداد دیگری از ما در مقابل وزارت تحصیلات عالی خویشتن را به آتش خواهند کشید تا به تمام دنیا نشان دهیم و وجدا نهای بیدار و همۀ عدالت خواهان را آگاه سازیم که درین جا هیچ گوش شنوا و چشم بینایی وجود ندارد که به صدای عدالت خواهانه و حق طلبانۀ دانشجویان توجه کند و این نکته را اعلام میداریم که مسئولیت آن به دوش مقامات مسئول خواهد بود.

جامعه باز


دیدگاه برای “هشدار دانشجویان معترض به خود سوزی در مقابل وزارت تحصیلات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*