اسامی قبول شدگان ۱۳۸۷

Afghanistan

 

A07004020

غلام سخی

علی مدد

هدایت

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۸۸

 

A07004022

محمد نسیم

کاظم علی

هدایت

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان

۱۹۷

 

A07004023

عید محمد

برات علی

هدایت

پوهنحًی هنرها پوهنتون هرات

۲۲۶

 

A07004024

بسم الله

محمد زمان

هدایت

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۱۸۹

 

A07004026

محمد علی

علی شاه

هدایت

انستیتیوت میخانیکی کابل

۲۳۸

 

A07004027

سیف الله

سخیداد

هدایت

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۰۱

 

A07004028

نعمت الله

کاظم علی

هدایت

انستیتیوت تخنیکی هرات

۲۱۲

 

A07004029

میثم علی

سلمان

هدایت

پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل

۲۵۹

 

A07004030

مصطفی

محمد امین

هدایت

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل

۲۶۵

 

A07004032

غلام یحیی

نوروزعلی

هدایت

پوهنحی ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۶۰

 

A07004033

محمد طاهر

محمد ظاهر

هدایت

پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل

۲۵۹

 

A07004034

بسم الله

خادم حسین

هدایت

پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل

۲۳۳

 

A07004035

دنیا علی

برات علی

هدایت

پوهنحی ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۴۱

 

A07004036

عبدالحبیب

جعفرعلی

هدایت

پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل

۲۴۷

 

A07004037

محمد حنیف

محمد ابراهیم

هدایت

پوهنحًی تعلیم و تربیه پوهنتون پکتیا

۲۱۶

 

A07004038

محمد عظیم

جان علی

هدایت

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان

۲۳۶

 

A07004039

محمد رضا

امان الله

هدایت

پوهنحی هنرها
ی زیبا پوهنتون کابل

۲۳۹

 

A07004040

محمد عارف

محمد امین

هدایت

پوهنحًی هنرها پوهنتون هرات

A02002350

محمد

علی شفا

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۱۹۷

A02002353

محمدکاظم

محمدامین

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم بامیان

۱۶۵

A02002358

محمدحیدر

عیسی خان

مولوی غلام حضرت

موسسه عالی تربیه معلم غزنی

۱۸۷

A02002359

عبدالمجید

ضامن علی

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۰۱

A02002361

غلام حسین

محمدظاهر

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۱۵

A02002363

هیبت الله

عوض علی

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۰۵

A02002364

محمدباقر

محمدحسین

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم بامیان

۱۷۲

A02002366

محمدعلی

یحیی

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۶۲

A02002367

محمدرضا

محمدنصیر

سنگشانده

موسسه عالی تربیه معلم غزنی

۱۷۳

A07004002

سهیلا

محمد عیسی

نسوان شهدا تبقوس

پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۴۵

A07004003

راضیه

علی یاور

نسوان شهدا تبقوس

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۲۴

A07004004

شکیلا

محمد غنی

نسوان شهدا تبقوس

پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بامیان

۱۹۵

A07004005

راحله

عبدالعزیز

نسوان شهدا تبقوس

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۶۶

A07004012

نازنین

محمد حکیم

نسوان شهدا تبقوس

موسسه عالی تربیه معلم شیندند ( هرات

۱۶۴

A07004013

فاطمه

محمد علی

نسوان شهدا تبقوس

موسسه عالی تربیه معلم قره باغ ( کابل

۱۶۴

A07004014

شاگل

کاظم علی

نسوان شهدا تبقوس

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۱۹۱

A07004018

فاطمه

جمعه خان

نسوان شهدا تبقوس

موسسه عالی تربیه معلم جاغوری

۱۴۳

A07003325

محمد ضیا

حسین علی

 

علیاتو وشغله

 

پوهنحی ادبیات پوهنتون کابل

 

۲۵۸

A07003326

عصمت الله

ابراهیم

علیاتو وشغله

پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

۲۶۷

A07003327

محمد شاه

دورانعلی

علیاتو وشغله

پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

۲۷۸

A07003328

عبدالکریم

چمن

علیاتو وشغله

پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

۲۸۸

A07003329

محمد هادی

غلام حسین

علیاتو وشغله

پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

۲۸۴

A07003330

عبدالمجید

نادرعلی

علیاتو وشغله

پوهنحًی اقتصاد پوهنتون هرات

۲۷۰

A07003331

صبرگل

عبدالمحمد

علیاتو وشغله

پوهنحًی طب پوهنتون هرات

۲۸۹

A07003332

محمد هادی

محمد زمان

علیاتو وشغله

پوهنحًی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات

۲۲۹

A07003333

ضامن علی

مردان علی

علیاتو وشغله

موسسه عالی تربیه معلم سیدجمالدین کابل

۲۱۹

A07003334

محمد شریف

بستانعلی

علیاتو وشغله

پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل

۲۶۸

A07003335

حسین علی

چمن علی

علیاتو وشغله

پوهنحًی هنرها پوهنتون هرات

۲۳۱

A07003336

سیدمرتضی

سیدعلی رضا

علیاتو وشغله

پوهنحی زمین شناسی پوهنتون کابل

۲۶۶

A07003337

سید مرتضی

سید شاه علی رضا

علیاتو وشغله

پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل

۲۵۰

A07003338

نعمت الله

قربانعلی

علیاتو وشغله

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل

۲۵۱

A07003339

محمد بصیر

اسحق علی

علیاتو وشغله

پوهنحًی ساینس پوهنتون هرات

۲۵۲

A07003340

محمد اسماعیل

محمد ابراهیم

علیاتو وشغله

پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولیتخنیک

۲۹۰

A07003341

محمد جلیل

محمد شریف

علیاتو وشغله

پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

۲۷۸

A07003342

ثریا

عزیزالله

علیاتو وشغله

پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم و تربیه

۲۷۷

A07003344

محمدحسین

عبدالرازق

علیاتو وشغله

پوهنحی حقوق پوهنتون کابل

۲۸۶

A07003345

عصمت الله

احمدعلی

علیاتو وشغله

پوهنحی ساینس پوهنتو

 پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*